Darkness,作者夏轩阁-一只galgame资源站-夏轩阁-一只galgame资源站
Darkness的头像-夏轩阁-一只galgame资源站
徽章-表示赞同-夏轩阁-一只galgame资源站徽章-人气佳作-夏轩阁-一只galgame资源站徽章-初出茅庐-夏轩阁-一只galgame资源站3枚徽章夏轩阁资源组
这家伙很懒耶,什么都没写嘛~